Posts

Bộ Xây dựng trả lời về Thông tư số 01/2015/TT-BXD

. Như vậy theo hướng dẫn tại Thông tư 01 thì giá…

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương báo cáo việc khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD

. Theo đó, để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm…