Công ty Cổ phần Đại Nam đã nộp vào kho bạc trên 65,8 tỷ đồng