Posts

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương báo cáo việc khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD

. Theo đó, để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm…

Yêu cầu các địa phương báo cáo Quy hoạch về khoáng sản làm VLXD

. Tình hình thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai…