Posts

Hơn 338 tỷ đồng xây kè bờ hữu sông Thái Bình

. Như vậy dọc theo 13,5km sông Thái Bình qua địa bàn…